Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama  
Uzm. Psikolog Burçin DEMİRKAN

Yaratıcı drama; bir grup insanın belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek bir duygu ve düşünceyi rol yapma veya -mış gibi yapma teknikleriyle yaşam deneyimlerinden de yararlanarak canlandırmasıdır.

Yaratıcı Drama’nın Genel Amaçları

 • Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, pek çok alanda hem yöntem hem de araç olarak kullanılır. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik gibi alanlar yer almaktadır. Şunu söylemek mümkündür; insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.